Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

OGŁOSZENIE

19.12.2014

 

K.402.2.7.4.2014

Radom, dnia 15 grudnia 2014 r.

 

PREZYDENT MIASTA RADOMIA
zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

1. Wymagania związane z wykonaniem:
a) przedmiot: przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego i przekazanie zamawiającemu w 3 egzemplarzach,
b) miejsce realizacji: siedziba Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego, pl. Jagielloński 15, Radom,
c) termin wykonania: od 1 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

2. Zamawiający i warunki płatności:
a) podmiot zobowiązany do zawarcia umowy z Wykonawcą: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego, 26-600 Radom, pl. Jagielloński 15 (zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości)
b) warunki płatności: 14 dni od dnia złożenia faktury po dokonaniu przez zamawiającego protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia .

3. Załączniki do oferty:
a) aktualne zaświadczenie (ważne 3 miesiące) o wpisie do właściwego rejestru albo o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) zaświadczenie o wpisie do rejestru potwierdzającego, że oferent jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
c) oświadczenie o bezstronności i niezależności,
Dokumenty składane w kserokopiach powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem" i opatrzone datą na dzień ich złożenia.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście w zamkniętej kopercie z adnotacją „Badanie sprawozdania finansowego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu za 2014 rok" w sekretariacie Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 pokój nr 284 (II p), w terminie do dnia 15.01.2015r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu od 730 do godz. 1530 lub za pośrednictwem poczty, bądź poczty kurierskiej na adres: Wydział Kultury Urząd Miejski ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

5. Kryterium oceny ofert:
- cena oferty - 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni od daty dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2014 r. w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl (w zakładce: ogłoszenia, komunikaty), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.


Prezydent Miasta Radomia
Radosław Witkowski