Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

19.07.2011

 

Radom, dn. 19 lipca 2011 r.

Ldz.ZD/270/03/2011

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15" (nr sprawy 03/06/2011).


Działając na podst. Art. 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 z późn. zm.) oraz ust. 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje:

1. Teatr dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria określone w ust. 13 SIWZ (cena - waga 100 pkt.). Jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Ład-Bud Chrupek Edward, 33-100 Tarnów, ul. Torowa 1, cena ofertowa brutto: 8.689.715,00 zł, ponieważ w toku oceny ofert uzyskała największą liczbę punktów - 100.

2. W Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Ład-Bud Chrupek Edward, 33-100 Tarnów, ul. Torowa 1. Cena oferty brutto: 8.689.715,00 zł. Ocena przeprowadzona zgodnie ze wzorem matematycznym określonym w ust. 13 SIWZ - 100 pkt.
2) Konsorcjum firm: Rosa - Bud Spółka Akcyjna, 26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7 oraz P.P.H.U. „RO.SA.-BUD" Roman Jan Saczywko, 26-600 Radom, ul. Ptasia 14. Cena oferty brutto: 8.748.990,00 zł. Ocena przeprowadzona zgodnie ze wzorem matematycznym określonym w ust. 13 SIWZ - 99 pkt.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania przedmiotowego zamówienia - jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.