Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

27.04.2012

 

Radom: Modernizacja wykonanej z płyt kamiennych elewacji budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu przy Pl. Jagiellońskim 15 (nr sprawy 03/04/2012)
Numer ogłoszenia: 137948 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3845306, faks 48 3845307 , strona internetowa www.teatr.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wykonanej z płyt kamiennych elewacji budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu przy Pl. Jagiellońskim 15 (nr sprawy 03/04/2012).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja wykonanej z płyt kamiennych elewacji budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu polegająca na oczyszczeniu hydrościernym w osłonie wodnej elewacji z okładzin piaskowca oraz zabezpieczeniu jej poprzez impregnację hydrofobizatorem wraz z uzupełnieniem ubytków piaskowca i wypełnieniem spoin, zhodnie z pzredmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.20.00-0, 45.45.21.00-1, 45.45.31.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamówienie na modernizację elewacji stanowi rozszerzenie zamówienia podstawowego polegającego na termomodernizacji budynku Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu, w zakres którego wchodzi m.in. wymiana okien i nieprzeziernych części fasady wraz ze zmianą tynków na wystających elementach fasady (wykusze). W wyniku w/w prac ujętych w zamówieniu podstawowym, zmodernizowanych zostanie ponad 50% powierzchni ścian zewnętrznych budynku. W związku z powyższym modernizacja elewacji obejmie: doprowadzenie fasady do jednolitego wyglądu estetycznego (ujednolicenie kolorystyki), naprawę elewacji, w szczególności uzupełnienie ubytków okładzin kamiennych powstałych przy wymianie okien i nieprzeziernych elementów fasady, uzupełnienie spoin, co zapewni poprawę właściwości izolacyjnych ścian, a także zabezpieczenie miękkich kamiennych okładzin (piaskowiec) przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych (wilgoć, mróz etc.). Powyższy zakres prac stanowi uzupełnienie zakresu robót przewidzianych w zamówieniu podstawowym dotyczącym termomodernizacji budynku. Zamówienie uzupełniające przewidziane zostało w pkt II.1.4) ogłoszenia o zamówieniu nr 168416-2011 z dnia 21.06.2011r. Wartość zamówienie uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynął okres 3 lat.

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ŁAD - BUD Chrupek Edward, ul. Torowa 1, Tarnów, kraj/woj. Polska.