Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Przetarg na banery

13.09.2011


Radom: Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe (nr sprawy 05/09/2011 )
Numer ogłoszenia: 287010 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3845306, faks 48 3845307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi poligraficzne - banery, druki wielkoformatowe ( nr sprawy 05/09/2011 ).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zmówienia jest druk i montaż następujących materiałów reklamowych: 1)banery:wymiary: 4,60 x 9,45 m; 2 wzory x 1 sztuka; zadruk jednostronny; na materiale banerowym; pełny kolor; montaż na ścianie budynku Teatru na istniejącej konstrukcji do naciągania; banerów;projekt baneru dostarcza Zamawiający;2)banery:wymiary: 3,73 x 17,30 m ;1 wzór x 1 szt.;zadruk jednostronny;pełny kolor;druk na siatce;montaż na ścianie budynku Teatru, na naciągach z linek stalowych, na istniejącej konstrukcji do naciągania banerów,oczkowane co 50 cm;projekt baneru dostarcza Zamawiający, 3)druki wielkoformatowe (afisze);nakład: 4 wzory x 30 szt. i 3 wzory x 15 szt.;format: 182 x 122 cm;zadruk jednostronny;pełny kolor;papier blueback mat 140 gr;projekty wydruków dostarcza Zamawiający.2.Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie projektów przedstawianych przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.3.Druk oraz montaż będzie dokonywany na podstawie pisemnych zleceń jednostkowych. 4.Miejsce dostawy i montażu banerów: siedziba Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15.Montaż banerów na ścianach budynku Teatru, przy użyciu istniejącego systemu do naciągania banerów. Przed zamontowaniem każdego baneru należy zdjąć baner, który został wcześniej powieszony - dotyczy to również montażu pierwszego baneru. Zalecana jest wizja lokalna na miejscu w celu zapozania się z systemem montażu banerów.5.Miejsce dostawy druków wielkoformatowych siedziba Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu; 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15,6.Przedmiot zamówienia ma być dostarczony przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówien uzupełniajacych w trybie z wolnej reki w okresie 1 roku od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niz 50% wartości zamówienia podstawowego i polegajacych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wykonanych (co najmniej dwóch) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług poligraficznych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców (załącznik nr 3 do oferty). Dokumenty potwierdzające, że prace określone w załączniku nr 3 zostały wykonane należycie (załącznik nr 4 do oferty).Wykonany przez siebie wydruk wielkoformatowy - jeden egzemplarz o podobnych parametrach technicznych jak określone w § 3 ust. 1 pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 5 do oferty).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

* próbki, opisy lub fotografie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 80
* 2 - Poziom edytorski załączonego do oferty druku - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,26-600 Radom,Pl. Jagielloński 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny: im. Jana Kochanowskiego w Radomiu; 26-600 Radom, Pl. Jagielloński15, sekretariat, II pietro, pok.24..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie