Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Przetarg na całodobową ochronę osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego

14.09.2012

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „ Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych" nr sprawy 04/09/2012

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany podatku VAT? W przypadku ustawowych zmian podatku VAT, kwota netto wynagrodzenia pozostanie niezmieniona a odpowiedniej zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do doliczenia w fakturach częściowych do ceny netto podatku VAT. w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami"
Odpowiedź:
Zamawiający nie zamierza wprowadzić dodatkowych zapisów dot. podatku VAT. Skutki zmiany podatku VAT zostały opisane w § 4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ -zmiana stawki VAT spowoduje automatycznie odpowiednie skorygowanie wynagrodzenia brutto należnego za pozostały czas trwania umowy.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia umownego o wskaźnik wzrostu rocznej ceny minimalnej?"
Odpowiedź: Zamawiający nie zamierza wprowadzić proponowanego zapisu.

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający wymaga wsparcia grupy interwencyjnej?"
Odpowiedź: NIE

Pytanie 4:
„Czy Zamawiający dopuszcza poniższe zapisy w treści umowy:
a) konieczność zmiany osób, względnie pojazdów uczestniczących w wykonaniu zamówienia,
b) wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia,
c) możliwość przedłużenia bądź skrócenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych,
d) możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości usług dodatkowych z usługami pierwotnie zamówionymi."

Odpowiedź: Zamawiający nie zamierza wprowadzać do umowy proponowanych zapisów. NIE
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia ad. a) że zmiany osób czy pojazdów używanych przy konwojowaniu nie stanowią zmiany umowy, w świetle SIWZ.

Pytanie 5:
Prośba wykonawcy o wytyczne w sprawie montażu kamer CCTV:
a) gdzie mają być montowane kamery?
b) Czy kamery mają być zamontowane wewnątrz czy na zewnątrz obiektu?
c) Czy w obiekcie jest rejestrator z wolnymi wejściami, cz należy przewidzieć nowy rejestrator?
d) Czy należy przewidzieć monitor?"

Odpowiedź:
Wszystkie elementy wymagane do prawidłowego funkcjonowania monitoringu z wykorzystaniem kamer ( w tym monitor, rejestrator ) mają być zainstalowane we własnym zakresie przez Wykonawcę. Kamery powinny być montowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, na zewnątrz obiektu.


Radom 14.09.2012