Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Przetarg na dostawę i montaż foteli teatralnych na Scenie Fraszka

13.09.2012


Radom: Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych na scenie Fraszka Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 05/09/2012)
Numer ogłoszenia: 347172 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3845306, faks 48 3845307.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.radom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę wraz z montażem foteli teatralnych na scenie Fraszka Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 05/09/2012).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem 90 sztuk foteli teatralnych na scenie Fraszka Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, spełniających aktualne wymogi przeciwpożarowe i BHP o następujących parametrach: 1.konstrukcja ramowa z profili zamkniętych, zapewniająca fotelom trwałość konstrukcyjną, nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych z drewna i ze sklejki, 2.mechanizm składający fotela, który umożliwia automatyczne składanie siedziska, oparcia i podłokietnika do pozycji pionowej, 3.fotele wykonane w zabudowie rzędowej ze wspólnym podłokietnikiem dla sąsiadujących foteli, 4.konstrukcja nośna podłokietnika wykonana z metalu, z nakładką z litego drewna barwionego na kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, 5.fotel tapicerowany, tylna część tapicerki do połowy zasłonięta elementem metalowym lub drewnianym maskującym, kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, pokrowce do ściągnięcia z zamkiem błyskawicznym, 6.siedzisko i oparcie wykonane z pianki formowanej na zimno metodą spieniania, gąbki oparcia i siedziska profilowane, 7.stopa profilowana, estetyczna, 8.Wymiary pojedynczego fotela: a)głębokość fotela po złożeniu siedziska - maksymalnie 20 cm, b)wysokość fotela po rozłożeniu maksymalnie 86 cm, c)moduł fotela w osiach maksymalnie 52 cm, d)głębokość fotela po rozłożeniu siedziska maksymalnie 60 cm, e)wysokość siedziska po rozłożeniu, od podłogi 40 cm, f)wysokość siedzisk rzędu I po rozłożeniu, od podłogi 30 cm, 9.numeracja miejsc arabska umieszczona od spodu siedziska na prostokącie wykonanym z metalu, numeracja rzędów rzymska umieszczona na skrajnych podłokietnikach, 10.System montażu foteli: A.fotele w następujących modułach: 15 zestawów po 4 fotele oraz 10 zestawów po 3 fotele z możliwością wielokrotnego szybkiego montażu i demontażu, B.Fotele będą montowane w systemie jeden podłokietnik w fotelach, skrajne fotele zakończone podłokietnikiem w następujących konfiguracjach:a)7 rzędów po 11 foteli, b)1 rząd 13 foteli, c)Rzędy proste bez łuku. D.Montaż 2 rzędów bezpośrednio na podłodze widowni sceny Fraszka (po 11 foteli) w tym 1 rząd wysokość siedzisk 30 cm oraz 6 rzędów na widowni zbudowanej z podestów scenicznych o wymiarach 200 cm x 100 cm ustawionych po 3 podesty w rzędzie oraz dodatkowo jeden podest 70 cm. Podesty standardowe z kołnierzem aluminiowym, przy montażu należy uwzględnić szerokość aluminiowego kołnierza. 11.Fotele muszą spełniać wymogi obowiązujących np. Polskich Norm, posiadać certyfikaty i atesty bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące. II.Wykonawca zobowiązany jest: 1)dołączyć do oferty: - atest toksyczności wg. normy nr PN-88/B-02855, - atest na trudnozapalność, wg. normy PN -EN-1021-1:2007 oraz PN-EN- 1021-2:2007 - atest wytrzymałości i trwałości foteli zgodnie z PN- EN 12727:2004. Atesty wymienione powyżej powinny być wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące. 2)dołączyć do oferty rysunek techniczny oraz model prezentacyjny oferowanego fotela, wraz z próbnikiem materiału/materiałów, z których może być wykonane pokrycie fotela wraz z paletą kolorów 3)skoordynować montaż foteli z pracą Teatru i uzgodnić z dyrektorem placówki, 4)dostarczyć na własny koszt przedmiot niniejszego zamówienia do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być fabrycznie nowy, 5)dokonać przekazania przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru, 6)udzielić 24-miesięcznej gwarancji, zapewnić możliwość sprawnego kontaktu z serwisem gwarancyjnym, a w czasie trwania gwarancji dokonywać wszelkich napraw w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli zachodzi konieczność dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego - pokrywać koszty transportu z siedziby Zamawiającego do serwisu i z powrotem, 7)wszelkie prace serwisowe i naprawy muszą odbywać się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym tak by nie kolidowały z bieżącą działalnością Teatru, 8)przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie szybkiego montażu i demontażu foteli. 9)Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 21 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu montażu foteli..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.12.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów, potwierdzających, że zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 80
2 - Ocena funkcjonalności i estetyki - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl.Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl.Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie