Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Przetarg na iluminację elewacji zewnętrznych budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego

07.10.2013


Radom: Iluminacja elewacji zewnętrznych budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 07/10/2013)
Numer ogłoszenia: 407156 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3845306, faks 48 3845307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Artystyczna.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Iluminacja elewacji zewnętrznych budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 07/10/2013).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie iluminacji budynku Teatru realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Iluminacja elewacji zewnętrznych budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 07/10/2013). Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie projektu iluminacji budynku Teatru, zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ; 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji; 3) wykonanie iluminacji. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami - stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ i stanowiącym jego integralną część. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, uzupełnia się o następujące wymagania: Maksymalne roczne zużycie energii elektrycznej przez iluminację budynku nie może przekroczyć wynosi 10.000 KWh, przy następujących założeniach: Moc maksymalna 3 kW czas użytkowania 3 tysiące godzin. Uwaga: Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca musi zabezpieczyć w sposób szczególny teren wykonywania robót przed dostępem osób trzecich, jak i udostępnić do użytkowania bezkolizyjnego ciągi piesze. Wykonawca powinien zorganizować roboty w sposób nie dezorganizujący działalności artystycznej Teatru. Obowiązki wykonawcy: 1. Przed złożeniem oferty wykonawca powinien dokonać na własny koszt wizji lokalnej terenu i elementów które będą iluminowane, oraz zapoznać się z dokumentacja archiwalną. 2. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia jak: uzgodnienia, dostawa materiałów, zapewnienie sprzętu, urządzeń, robocizny, koszty urządzenia i utrzymania terenu robót budowlanych, odbiorów, itp. wynikające ze specyfiki prac i odpowiednich przepisów. 3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie prac, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie prac. Zakres opracowania dokumentacyjnego powinien obejmować: 1) Dokonanie niezbędnych uzgodnień; 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych obejmującej oraz zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Warunki wykonania i odbioru zamówienia. 1) Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami BHP i Ppoż. 2) Do wykonania zadania należy użyć wyroby dopuszczone w budownictwie, posiadające wymagane deklaracje, zgodności i certyfikaty. 3) Gwarancja na przyjęte rozwiązania projektowe i wykonawstwo robót powinna wynosić minimum 5 lat. 4) Należy dostarczyć dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów, wymagane deklaracje, zgodności i certyfikaty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.43.00-4, 45.31.51.00-9, 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4, 45.31.70.00-2, 45.40.00.00-1, 31.52.41.20-2, 31.52.42.10-0, 71.00.00.00-8, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2000, 00 zł ( słownie : dwa tysiące złotych). Wadium wniesione w pieniądzu powinno znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do godziny wyznaczonej jako termin otwarcia ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 2 podobne roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł ).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:1) Projektant branży elektrycznej posiadający uprawnienia w zakresie sporządzania projektów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych w odniesieniu do instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych sieci elektrycznej. Honorowane będą uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i są ważne w myśl obowiązujących przepisów. W zakresie posiadanych uprawnień Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.2)Wymagania dla zespołu realizacyjnego: Kierownik Robót Elektrycznych uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106 poz.1126 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z póź. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie; uprawnienia SEP D do 1kV. W zakresie posiadanych uprawnień Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Osoba montująca: uprawnienia SEP E do 1kV.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:1) zmiany terminu realizacji zamówienia, termin może być zmieniony w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie koniecznością, która wystąpiła po zawarciu umowy, np.:a) wystąpienia w trakcie prac nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Wykonawcy , np. przedłużającymi się uzgodnieniami, koniecznością wykonania dodatkowych opinii, badań lub uzgodnień i decyzji administracyjnych; b) przedłużającą się dostawą elementów oświetlenia od producenta niezależną od Wykonawcy; c) działania siły wyższej. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz braku zezwoleń niezbędnych Wykonawcy do wykonania umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia się o zaistnieniu siły wyższej lub wystąpieniu innych okoliczności wymienionych 2 pkt 1 a i b i c, i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania ich skutków. Powiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie w/w okoliczności. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 1 a,b i c. W przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia. 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat p. 224.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 412808 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 407156 - 2013 data 07.10.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3845306, fax. 48 3845307.


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 15.10.2013.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 22.10.2013.