Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Przetarg na konsoletę do programowania i realizacji świateł teatralnych

05.11.2009

Radom: Dostawa konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 12/11/2009)

Numer ogłoszenia: 386722 - 2009; data zamieszczenia: 05.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa konsolety do programowania i realizacji świateł teatralnych dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 12/11/2009).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa konsolety oświetleniowej do programowania i realizacji świateł teatralnych na dużej scenie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dane techniczne nie gorsze niż: 1) współpraca z siecią Ethernet w wielu standardach (min. ACN, ETCNet2, AVAB) 2) obsługa min. 1024 urządzeń konwencjonalnych i automatycznych, 3) adresowanie do min. 12 linii DMX, 4) 2 bezpośrednie wyjścia dwukierunkowego DMX w standardzie RDM, 5) graficzny interfejs obsługi, możliwość współpracy z min. 2 monitorami, 6) 1 para CrossFader, Master Fader z przyciskiem BlackOut, 7) minimum 40 klawiszy bezpośredniego wyboru z możliwością przełączania stron, sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD, 8) minimum 40 potencjometrów wraz z przyciskami, sprzężonych z graficznymi wyświetlaczami LCD, 9) zintegrowany trackball do kontroli parametrów, poruszania kursorem oraz zmiany widoków, 10) sekcja świateł automatycznych i danych wraz z minimum 4 kołami enkoderów, 11) panel nawigacyjny i sekcja programowania eliminująca konieczność korzystania z myszy lub trackballa, 12) sekcja klasycznej pracy teatralnej z niezależną kontrolą szybkości odtwarzania scen w trybie automatycznym, 13) zintegrowana klawiatura, 14) efekty Dynamiczne - min 999, 15) grupy kanałów - min 999, 16) presety - min 9999, 17) sekwencje i Łańcuchy (Chase)- min 999, 18) zaawansowana obsługa świateł automatycznych, świateł konwencjonalnych i zmieniaczy kolorów, 19) możliwość podłączenia: mysz lub trackball, klawiatura, drukarka - Interfejs USB i radiowego sterowania bezprzewodowego, 20) polska instrukcja oraz polska wersja językowa interfejsu, 21) dwukierunkowa współpraca z programem do wizualizacji oświetlenia WYSIWYG poprzez sieć Ethernet, 22) tryb prostej pracy teatralnej - obsługa poziomów za pomocą pola ręcznego min 40 potencjometrów na kolejnych stronach ( w zależności od liczby dimmerów), 23) wejście i wyjście MIDI, 24) sterowanie bezprzewodowe radiowe (wyklucza się rozwiązanie bazujące na przenośnym komputerze typu palmtop lub laptop); odbiornik współpracujący z konsoletą przez złącze USB, dane przenośnego nadajnika, moc maksymalna 10mW, wytrzymała bateria - pozwalająca na pracę bez wymiany ok. 1 roku, waga maksymalna 300g, sterowanie zgodne z normami europejskim dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.68.22.10-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna: wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 1 dostawy odpowiadającej przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z Wykonawców ( lub wspólnie) spełniał/li w/wym. wymagania. W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy w/w dokumentów metodą: spełnia - nie spełnia. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie któregokolwiek z wymaganych, wymienionych w § 9 i 10 dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058)..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz § 1, 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605), zwanego dalej rozporządzeniem, w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.07.223.1655 oraz Dz.U.08.171.1058) oraz, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów: 1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, 2. parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do oferty, 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 2 do oferty, 5. wykaz wykonanych w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania, dostaw (co najmniej 1 dostawy) odpowiadającej przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia - załącznik nr 3 do oferty, 6. dokumenty potwierdzające, że minimum jedna dostawa o której mowa w ust. 5 została wykonana należycie - załącznik nr 4 do oferty. Załącznik nr 5 (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2009 godzina 09:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.