Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Przetarg nieograniczony

21.06.2011

 

Radom: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę pod nazwą: Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 (nr sprawy 03/06/ 2011)
Numer ogłoszenia: 168416 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.radom.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę pod nazwą: Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 (nr sprawy 03/06/ 2011).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu polegających na: termomodernizacji ścian, modernizacji instalacji wentylacyjnej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie i modernizacji instalacji elektrycznej oraz instalacji baterii słonecznych. Ogólny opis przedmiot zamówienia: a)Termomodernizacja ścian zewnętrznych atrium (patio) segmentu D wewnętrznego: - Termomodernizacja ścian metodą lekką BSO ponad poziomem terenu (od h=0,3m nad poziomem posadzki patia do wysokości attyki budynku). - Termomodernizacja ścian cokołu i poniżej terenu (od poziomu h=0,30 nad poziomem posadzki patia do poziomu posadowienia ław fundamentowych budynku wraz z niezbędnym wykonaniem zabezpieczenia ścian przed przenikaniem wilgoci i wody do wewnątrz budynku). - Wymiana okien w ścianach atrium na nowe, spełniające wymagania norm i przepisów. - Wymiana stolarki drzwiowej atrium na nową, która będzie spełniać obowiązujące normy i przepisy, a w szczególności przepisy dotyczące izolacyjności cieplnej. b)Termomodernizacja elewacji segmentu C i D: - Wymiana istniejących ścian osłonowych zewnętrznych -istniejące fasady aluminiowo-szklane segmentu D i C (elewacja zachodnia, północna, wschodnia, południowa) na nowe ściany zewnętrzne osłonowe systemowe słupowo-ryglowe przeszklone (aluminiowo-szklane) o wysokich parametrach cieplnych. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na nową. - Termomodernizacja metodą BSO ścian zewnętrznych wykuszy ze ścianami zewnętrznymi osłonowymi systemowymi słupowo-ryglowymi -ściany boczne, ściany frontowe wykusza ponad i pod fasadą szklaną oraz elementy poziome pod wykuszem i nad wykuszem- stropodach. - Termomodernizacja ścian poniżej terenu od poziomu terenu przyległego do budynku do poziomu posadowienia ław fundamentowych budynku wraz z niezbędnym wykonaniem zabezpieczenia ścian przed przenikaniem wilgoci i wody do wnętrza budynku. - Termomodernizacja metodą BSO ścian nadbudówek ponad stropodachem. c) Wymiana wentylacji i regeneracja układu wentylacji. d) Wykonanie Instalacji układu baterii słonecznych (kolektorów słonecznych) służących do wspomagania ogrzewania c.w.u. i c.o. e) Wymiana instalacji c.o f) Wymiana i wykonanie instalacji elektrycznej: - Wymiana istniejących linii zasilających NN w postaci nieizolowanych mostów szynowych, ułożonych między stacją wnętrzową SN a RG na szynoprzewody, oraz wykonanie nowej tablicy licznikowej - Usunięcie i utylizacja starej i wykonanie nowej Rozdzielni Głównej wraz z układem SZR oraz wykonanie kompensacji mocy biernej - Usunięcie i utylizacja starych i wykonanie nowych tablic piętrowych, obiektowych i technologicznych - Usunięcie starych i ułożenie nowych wewnętrznych linii zasilających, wykonanie szachtów elektrycznych pionowych oraz zawieszenie i obudowanie drabin i koryt kablowych - Usunięcie i utylizacja starych i wykonanie nowych instalacji oświetlenia podstawowego z oświetleniem nocnym, instalacji oświetlenia bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i kierunkowego wraz z ułożeniem przewodów w rurkach, instalacją osprzętu i wymianą opraw lub źródeł światła oraz wdrożeniem rozwiązania projektowego sterowania oświetleniem. - Usunięcie i utylizacja starej i wykonanie nowej instalacji siłowej i gniazd wtykowych 230V wraz z ułożeniem przewodów i instalacją osprzętu - Usunięcie i utylizacja starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej, uziemiającej, wyrównania potencjałów oraz zainstalowanie ochronników przeciwprzepięciowych. - Dostosowanie istniejącej instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego do wprowadzonych na obiekcie zmian oraz aktualnych przepisów prawa. Wymiana instalacji i uruchomienie nowych wiąże się z wykonaniem wszystkich niezbędnych, powiązanych prac budowlanych. Zaprojektowanie robót budowlanych i uczestnictwo projektanta w procesie budowlanym polegało będzie na: a) Opracowaniu dla zakresu opisanego w punkcie 3.2 niniejszej siwz projektu budowlanego we wszystkich niezbędnych branżach zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z późn. zm.) w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego z uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwoleń na budowę, projektu wykonawczego wielobranżowego precyzującego rozwiązania w zakresie szczegółowych rozwiązań i zestawień podstawowych materiałów i urządzeń oraz opracowaniu Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), b) Uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zgód, decyzji administracyjnych od instytucji zewnętrznych niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, c) Sporządzeniu projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż oraz wszelkich niezbędnych ekspertyz wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia, d) Wykonaniu robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych, e) Sporządzenie zblokowanego przedmiaru robót, który pozwoli rozliczyć wykonane prace na podstawie Świadectwa płatności. Zakres sporządzonego przedmiaru musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i Zamawiającego; f) Sprawowaniu nadzoru autorskiego; g) Uczestnictwa przy odbiorze budynku i przekazaniu go do użytkowania, h) Wykonania przez Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu poprzez Inspektora Nadzoru dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegółową inwentaryzacją geodezyjną i) Wystąpienie o pozwolenie na budowę, j) Wykonanie prac towarzyszących i robót tymczasowych koniecznych do uwzględnienia, np.: organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu objętego placem budowy, itp. k) Sporządzeniu kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego. UWAGA! Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca musi w sposób szczególny zabezpieczyć teren wykonywania robót przed dostępem osób trzecich, jak i udostępnić do użytkowania bezkolizyjnego ciągi piesze, by nie dezorganizować pracy Teatru. Zakres prowadzonych robót powinien zostać dostosowany do działalności artystycznej Teatru. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania w obecności Jego przedstawiciela oraz zapoznał się z dokumentacją archiwalną obiektu. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego i załączników do niego, stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowiącego jej integralną część, a wymagania odnoszące się do sposobu wykonania zamówienia i jego finansowego oraz formalno-prawnego rozliczenia zostały opisane w istotnych postanowieniach umownych (wzorze umowy)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• - Czyszczenie elewacji z piaskowca, - Wykonanie drenażu dookoła budynku Teatru, - Wykonanie klimatyzacji.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 45.33.12.00-8, 45.21.23.22-9, 45.32.10.00-3, 45.42.10.00-4, 45.30.00.00-0, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 150.000,00 złotych wyrażonych w pieniądzu wnosi się przelewem na konto zamawiającego lub wyrażone w formie niepieniężnej w oryginale dokumentu do siedziby Zamawiającego przed terminem składania ofert. 2. Zaleca się Wykonawcy przedstawienie dokumentu wniesienia wadium w formie pieniężnej. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu przelewem na konto zamawiającego: 49 1240 1789 1111 0000 0777 0795, Pekao S.A., Oddział I Radom, ul. Struga 26/28, 26 - 600 Radom b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich wymienionych w art. 46 ustawy PZP okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe zajęcie. 5. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed terminem złożenia ofert.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie łącznie wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą zero-jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nieuzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: a) 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na podstawie której wykonano roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku* o wartości robót minimum 5 milionów złotych brutto oraz Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: b) 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku* o wartości robót minimum 5 milionów złotych brutto * UWAGA! Za budynek Zamawiający uznaje budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999, Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) należący do jednej z poniższych klas: 1211, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273 Wartość robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych oceniana będzie na podstawie rzeczywistych kosztorysów wykonawczych. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie eliminacji spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 6 siwz. Spełnianie warunku należy potwierdzić: wykazem wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz wykazem wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający oceni spełnienie warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą zero-jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nieuzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: wykaże że posiada średnie roczne zatrudnienie w liczbie co najmniej 20 pracowników, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. Spełnianie warunku należy potwierdzić wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. b) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli: wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wskaże do uczestnictwa w wykonywaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. b1) Kierownik Zespołu Projektowego: - posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz - posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Główny Projektant lub Kierownik Zespołu Projektowego oraz - posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Głównego Projektanta/Kierownika Zespołu Projektowego/ Innej funkcji obejmującej kierowanie zespołem, który opracował co najmniej: 1 dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy), na podstawie której wykonano roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynku* o wartości robót minimum 5 milionów złotych brutto. Wartość robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych oceniana będzie na podstawie rzeczywistych kosztorysów wykonawczych. b2) Kierownik Budowy - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz - posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy oraz - posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy na co najmniej 1 robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remoncie budynku o wartości robót budowlanych minimum 5 milionów złotych brutto. b3) Kierownik robót instalacyjnych (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych) - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz - posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Robót b4) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz - posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Robót * UWAGA! Za budynek Zamawiający uznaje budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999, Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) należący do jednej z poniższych klas: 1211, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273 A. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. nr 83, poz. 578 ze zm.) B. Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. C. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.). D. Wymienione powyżej osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i winny być traktowane jako minimalne wymogi Zamawiającego. E. Wymienione powyżej osoby muszą być członkami właściwych izb samorządu zawodowego. Spełnianie warunku należy potwierdzić wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie eliminacji spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 6 siwz.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) Wykonawca spełnia warunek jeżeli osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży, w kwocie co najmniej 3 mln PLN. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie eliminacji spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 6 siwz. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. b) Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 3 mln PLN lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 mln PLN. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie eliminacji spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 6 siwz.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Wypełniony formularz oferty o treści odpowiadającej treści załącznika do siwz b) Parafowany na każdej stronie wzór umowy o treści odpowiadającej treści załącznika do siwz c) Wstępny harmonogram rzeczowo - finansowy zwierający koszty i terminy wykonania istotnych elementów przedmiotu zamówienia d) dokument pełnomocnictwa (gdy występuje pełnomocnik) e) oryginał dokumentu wadium, w przypadku złożenia wadium w formie niepieniężnej f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp - zastrzega sobie prawo do zmiany treści istotnych postanowień umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 3. W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy: - wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób; - odkrycie obiektów archeologicznych wymagających zgłoszenia i badania; - odkrycie niewybuchów i niewypałów; - odkrycie przeszkód, instalacji i urządzeń na terenie budowy, których nie naniesiono na dokumentację geodezyjną, geologiczną lub projektową, i których wystąpienie powoduje konieczność zmiany sposobu wykonania robót; - zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych; - wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia; - powzięcie informacji o nowych rozwiązaniach technicznych, technologicznych i jakościowych, których zastosowanie okaże się korzystne dla zamawiającego, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamówienia i konieczności zwiększenia umówionego wynagrodzenia; - konieczność zmiany zakresu prac, wynikająca z wprowadzenia w dokumentacjach projektowych istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; - konieczności wykonania prac wynikających z zleceń organów administracji architektoniczno - budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, - zmiany danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy, - likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, - zmiany kierownika robót oraz kierowników robót branżowych Wykonawcy, - działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 4. Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje m.in.: - możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego; - możliwość skrócenia terminów wynikających z harmonogramu w wyniku porozumienia stron; - możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia częściowego wynikającej z porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia; - modyfikację rozmiaru i rodzaju robót w zakresie ustalonych robót zamiennych, bez możliwości jednak rozszerzenia zakresu zamówienia w związku z zakazem wynikającym z art. 140 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiany te sprzyjać będą optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych; - modyfikację zmiany warunków udzielonej gwarancji na przedmiot umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15, 26 - 200 Radom.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15, 26 - 200 Radom, Sekretariat, p. 224.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

PFU - Załącznik nr 1 do SIWZ


PFU - Załącznik nr 1 do SIWZ