Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Termomodernizacja budynku Teatru

30.06.2011


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 (nr sprawy 03/06/2011)."

Zgodnie z art. 38. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) - informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Stosownie do zapisu art. 38 ust. 2 Ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniem przekazujemy Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania.


Pytanie 1

„W SIWZ pkt. 5 dot. warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków podano w I. ust. 2a) „1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na podstawie której wykonano roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości robót minimum 5 milionów złotych brutto".
Pytanie: Czy wartość robót budowlanych dla których opracowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę, przebudowę budynku lub remont budynku można określić wartością kosztorysu inwestorskiego powiększoną o VAT, który to kosztorys otrzymał Inwestor wraz z projektem budowlanym na etapie ogłaszania przetargu o roboty budowlane?"

Odpowiedź 1

Zamawiający modyfikuje zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający zmienia zapisy siwz w następujący sposób:
Treść zapisu pkt. 5 ust. 2 w brzmieniu:
„Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na podstawie której wykonano roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku* o wartości robót minimum 5 milionów złotych brutto

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
b) b) 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku* o wartości robót minimum 5 milionów złotych brutto

* UWAGA! Za budynek Zamawiający uznaje budynek wraz z instalacjami
i urządzeniami technicznymi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999, Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) należący do jednej z poniższych klas:

1211, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273

Wartość robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych oceniana będzie na podstawie rzeczywistych kosztorysów wykonawczych.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie."

Zastępuje się treścią następującą:

„Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu budynku* wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę o wartości usługi minimum 200.000 zł netto

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

b) 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku* o wartości robót minimum 5 milionów złotych brutto

* UWAGA! Za budynek Zamawiający uznaje budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999, Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) należący do jednej z poniższych klas:
1211, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie."

Pytanie 2
„II ust. 3 b1)
Kierownik Zespołu Projektowego:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Prace projektowe termomodernizacji budynku Teatru Powszechnego obejmują zarówno branżę architektoniczną, konstrukcyjno - budowlaną, sanitarną (instalacja wentylacji mechanicznej, c.o., instalacji solarnej) oraz elektryczną. Roboty budowlane ograniczają się głównie do docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej, wymianę przeszklenia fasady budynku oraz izolacji ścian fundamentowych.
W projekcie będącym przedmiotem zamówienia dominować będą roboty instalacyjne zarówno sanitarne jak i elektryczne. Większy będzie tylko koszt robót konstrukcyjno - budowlanych.
Pytanie: Czy Kierownik Zespołu Projektowego może posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w innej specjalności niż konstrukcyjno - budowlanej?

Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza, by Kierownik Zespołu Projektowego posiadał uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w innej specjalności niż konstrukcyjno - budowlanej. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający zmienia zapisy siwz w następujący sposób:
Treść zapisu pkt. 5 ust. 3 b1) w brzmieniu:
„b1) Kierownik Zespołu Projektowego:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
- posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Główny Projektant lub Kierownik Zespołu Projektowego oraz
- posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Głównego Projektanta/Kierownika Zespołu Projektowego/ Innej funkcji obejmującej kierowanie zespołem, który opracował co najmniej:
• 1 dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy), na podstawie której wykonano roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynku* o wartości robót minimum 5 milionów złotych brutto.

Wartość robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych oceniana będzie na podstawie rzeczywistych kosztorysów wykonawczych."

Zastępuje się treścią następującą:
„b1) Kierownik Zespołu Projektowego:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych lub
- odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa
oraz
- posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Główny Projektant lub Kierownik Zespołu Projektowego
oraz
- posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Głównego Projektanta/Kierownika Zespołu Projektowego/ Innej funkcji obejmującej kierowanie zespołem, który opracował co najmniej:
• 1 dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy), na podstawie której wykonano roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynku* o wartości usługi minimum 200.000 zł netto."


Jednocześnie Zamawiający modyfikuje:

• Treść zapisu pkt. 5 ust. 3 b3) w brzmieniu:
„Kierownik robót instalacyjnych (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych)
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
- posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Robót"
Zastępuje się treścią następującą:
„Kierownik robót instalacyjnych (w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych)

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
- posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Robót"

• Treść zapisu pkt. 5 ust. 3 b4) w brzmieniu:
„Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
- posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Robót"
Zastępuje się treścią następującą:
„Kierownik robót instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz
- posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Robót"

Aby umożliwić Wykonawcom uwzględnienie powyższych odpowiedzi w składanych
ofertach, Zamawiający przesuwa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu z dnia
06.07.2011 r., na dzień 12.07.2011 r., na godzinę 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się
12.07.2011 r. o godzinie 10:00
.

Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wprowadza się do pkt. 10 ust. 14,
oraz 11 SIWZ.

Z uwagi na fakt, że w/w zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a
pkt. 1 zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ww. zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia
o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ponadto w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej www.teatr.radom.pl