Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Termomodernizacja budynku Teatru

07.07.2011

 

 

Radom, dn. 7 lipca 2011 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 (nr sprawy 03/06/2011)."
Zgodnie z art. 38. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) - informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Stosownie do zapisu art. 38 ust. 2 Ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniem przekazujemy Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1
„W Rozdziale 5 SIWZ w dziale: „posiadania wiedzy i doświadczenia" Zamawiający za budynek uznaje budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Z 1999r., nr 112 poz. 1316 z późn. Zmianami) należący do jednej z poniższych klas: 1211, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273. Dlaczego Zamawiający nie uznaje klasy PKOB budynku 1212 (budynki zakwaterowania turystycznego) skoro uznaje bardzo podobną klasę PKOB 1211 (budynki hoteli). Pytamy zatem czy za budynek Zamawiający uzna budynek należący do klasy 1212? Jeśli nie to proszę podac wyjaśnienia takiego postępowania".

Odpowiedź 1
Zamawiający informuje, iż za budynek uzna również budynki należące do klas:
1212, tj. budynki zakwaterowania turystycznego oraz
1274, tj. pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie uzna za spełniające warunek posiadania wiedzy i doświadczenia robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków należących do poniższych klas:
11 - BUDYNKI MIESZKALNE;
1242 - Budynki garaży;
125 - Budynki przemysłowe i magazynowe;
1271 - Budynki gospodarstw rolnych.
W związku z powyższym, Zamawiający zmienia zapisy siwz w następujący sposób:
Treść zapisu pkt. 5 ust. 2 w brzmieniu:
„Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu budynku* wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę o wartości usługi minimum 200.000 zł netto
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
b) 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku* o wartości robót minimum 5 milionów złotych brutto
UWAGA! Za budynek Zamawiający uznaje budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999, Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) należący do jednej z poniższych klas:
1211, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie."
Zastępuje się treścią następującą:
„Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, przebudowy lub remontu budynku* wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę o wartości usługi minimum 200.000 zł netto
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
b) 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku* o wartości robót minimum 5 milionów złotych brutto
UWAGA! Za budynek Zamawiający uznaje budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999, Nr 112 poz. 1316 z późn. zm.) należący do jednej z poniższych klas:
1211, 1212, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272, 1273, 1274
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie."
Odpowiednie zmiany wprowadza się również w pkt. 5 ust. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2
„Zamawiający w rozdziale 5 SIWZ w dziale: „posiadania wiedzy i doświadczenia" określa, co następuje: „Wartośc robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych oceniana będzie na podstawie rzeczywistych kosztorysów wykonawczych". Pytamy zatem, co w przypadku kiedy rozliczenie za roboty budowlane były ryczałtowe i nie wykonano żadnych kosztorysów wykonawczych? W jaki sposób Zamawiający określi wartośc realizowanych robót budowlanych w takim przypadku?"

Odpowiedź 2
Zamawiający zmienił w dniu 30.06.2011r treśc Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, m.in. w zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Pytanie 3
„Zgodnie z art. 7 ust. 1 PZP Zamawiający zobowiązany jest przygotowac i przeprowadzic postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Wprowadzenie ograniczenia odnośnie możliwości zastosowania kolektorów posiadających certyfikat „Solar Keymark" wprowadza ogromne ograniczenie (co jest niezgodne z PZP) w związku z możliwością zastosowania kolektorów, które spełniają wymagania przedstawione przez Zamawiającego, a posiadają badania przeprowadzone przez niezależne jednostki akredytowane. Badania te potwierdzają wszystkie parametry, które dla Zamawiającego są istotne. Dlatego wnosimy o zmianę tego zapisu i dopuszczenie do przetargu firm posiadających sprawozdania z badań przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 12975-2 dla oferowanego kolektora oraz posiadających certyfikaty, które jednoznacznie wskazują, że oferowany kolektor posiada odpowiednie parametry, które oczekuje Zamawiający".

Odpowiedź 3
Zamawiający w punkcie 3 ust. 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł zapis: „Jeżeli w siwz lub programie funkcjonalno - użytkowym, przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane."
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów, równoważnych które posiadają badania przeprowadzone przez niezależne jednostki akredytowane i potwierdzają wszystkie parametry, które są dla Zamawiającego istotne.
Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z artykułem 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie uległ zmianie.
Z uwagi na fakt, że w/w zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ww. zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ponadto w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.teatr.radom.pl