Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Termomodernizacja budynku Teatru

11.07.2011


Radom, dnia 11 lipca 2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 (nr sprawy 03/06/2011)."

INFORMACJA O ANULOWANIU WADLIWEJ CZYNNOŚCI ZANIECHANIA PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zamawiający informuje o unieważnieniu wadliwej czynności zaniechania przedłużenia terminu składania ofert, o którym mowa w odpowiedziach na pytania i modyfikacji treści SIWZ z dn. 7.07.2011 r.


Uzasadnienie

Zamawiający informuje, iż wystąpił błąd w odpowiedzi na pytania i zmianie treści SIWZ z dn. 07.07.2011r. Zamawiający zmienił warunek udziału w postępowaniu, nie przedłużając jednocześnie terminu składania ofert. Zaniechanie przedłużenia terminu składania ofert narusza art. 12 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym unieważnia się wadliwą czynność dokonaną przez Zamawiającego w zakresie zaniechania przedłużenia terminu składania ofert z dnia 7.07.2011 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12a ust. 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający przesuwa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 12.07.2011 r., na dzień 15.07.2011 r., na godzinę 09:00.

Otwarcie ofert odbędzie się 15.07.2011 r. o godzinie 10:00.
Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wprowadza się do pkt. 10 ust. 14, oraz 11 SIWZ.

Pozostałe zapisy w odpowiedziach na pytania oraz modyfikacji treści siwz z dnia 07.07.2011 roku pozostają bez zmian i są wiążące dla Wykonawców.

Z uwagi na fakt, że w/w zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ww. zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ponadto w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej www.teatr.radom.pl