Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych

15.09.2011

 

 

Radom, dn. 15 września  2011 r.


Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treści załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ogłoszenie nr 280520-2011 z dnia 08.09.2011r.

dotyczy: Całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych" (nr sprawy  04/09/2011)

Zamawiający: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom,    Pl. Jagielloński 15

NIP: 796-007-84-47          

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą", Zamawiający wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikację treści załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

• W odniesieniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający zmienia zapisy siwz w następujący sposób:

I. W § 7 SIWZ Termin wykonania zamówienia.

JEST: „ termin wykonania zamówienia:

 • 1) całodobowa ochrona osób i mienia w budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 - 36 miesięcy, od 1 października 2011 r. do 30 września 2014;
 • 2) transport (konwojowanie) wartości pieniężnych - 36 miesięcy, od 1 października 2011 r. do 30 września 2014; godziny do ustalenia z Zamawiającym."

 

POWINNO BYĆ: „termin wykonania zamówienia:

 • 1) całodobowa ochrona osób i mienia w budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 - 12 miesięcy, od 1 października 2011 r. do 30 września 2012;
 • 2) transport (konwojowanie) wartości pieniężnych - 36 miesięcy, od 1 października 2011 r. do 30 września 2012; godziny do ustalenia z Zamawiającym."

 

II. W § 8 SIWZ  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, pkt 4 :

JEST: „4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  Warunek zostanie spełniony, jeżeli osiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 1 500 000 zł. „

POWINNO BYĆ: „4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

III. W § 9 SIWZ :  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,   

Skreśla się ust. ust.1.pkt 3) : „Kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ( załącznik nr 3 ) „

W ust.3 pkt.1  Dokumenty podmiotów  zagranicznych, SKREŚLA SIĘ   tekst oznaczony tiret pierwszy i trzeci w brzmieniu :

„- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert"

 

IV.  W § 13 SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert  pkt. 12 ) :

JEST: „12. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15

b) będą posiadać oznaczenia:  Oferta na: „Całodobową ochronę osób i mienia w  obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych"(nr sprawy 04 /09 / 2011).

Nie otwierać przed 16  września  2011 r., godziną: 10:15.

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

POWINNO BYĆ:

„12. Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15

b) będą posiadać oznaczenia:  Oferta na: „Całodobową ochronę osób i mienia w  obiekcie Teatru Powszechnego w Radomiu oraz transport wartości pieniężnych"(nr sprawy 04 /09 / 2011).

Nie otwierać przed 20  września  2011 r., godziną: 12:15.

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

 

V.  W  § 14  SIWZ   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

JEST:  „1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 16 września 2011 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.

b) oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 • 1) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 września 2011roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, pok. 224, II piętro.
 • 2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • 3) podczas otwierania ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach."

POWINNO BYĆ:

„1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 20 września 2011 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat, pok. nr 224, II piętro.

b) oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 • 4) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 września 2011 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, pok. 224, II piętro.
 • 5) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • 6) podczas otwierania ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach."

 

VI. W odniesieniu do wzoru - Załącznika nr 7 do Oferty,   w Tabeli ochrona obiektu   oraz konwojowanie wartości pieniężnych we wszystkich kolumnach, w których  wskazano  okres trwania umowy:

JEST : „ 01.09.2011 - 30.09.2014"

POWINNO BYĆ:  okres trwania umowy: 01.09.2011 - 30.09.2012"

 W odniesieniu do wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ

VII. W §   3  wzoru umowy:

JEST: „ Termin wykonania zamówienia:

 • 1) całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 - 36 miesięcy, od 1 października 2011 r. do 30 września 2014;
 • 2) transport (konwojowanie) wartości pieniężnych -36 miesięcy, od 1 października 2011 r. do 30 września 2014;"

POWINNO BYĆ: „ Termin wykonania zamówienia:

 • 1) całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 - 12 miesięcy, od 1 października 2011 r. do 30 września 2012;
 • 2) transport (konwojowanie) wartości pieniężnych -12 miesięcy, od 1 października 2011 r. do 30 września 2012;"

 

VIII. W § 8  wzoru umowy DODAJE SIĘ  ust. 3  i 4 w brzmieniu:

„3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków  określonych w umowie. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem  niewykonania lub nienależytego wykonania  obowiązków  przez Wykonawcę.

4.Wykonawca zobowiązany jest  w okresie trwania umowy utrzymywać na własny koszt   polisę z tytułu odpowiedzialności za szkody, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem umowy, jak również od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej - w zakresie prowadzonej działalności , co najmniej do kwoty 70% wartości zamówienia.  Kopię polisy Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu do 14 dni od daty podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający zawrze umowę ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy i na jego koszt, przy czym zachowuje prawo do żądania zwrotu składki lub do jej potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy."

 Pozostałe zapisy SIWZ, Załączników do oferty oraz umowy  nie ulegają zmianie.

W związku z modyfikacją Zamawiający informuje, iż termin składania ofert  uległ zmianie na dzień 20.09.2011r. godz.12:00.

 

                                                                                                                             ZATWIERDZAM

                                                                                                                             dnia   15  września 2011

 

 

                                                                                                                              ........................................

                                                                                                                             podpis Zamawiającego