Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

08.05.2012


Radom: Modernizacja wykonanej z płyt kamiennych elewacji budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu przy Pl. Jagiellońskim 15 (nr sprawy 03/04/2012)
Numer ogłoszenia: 144628 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137948 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3845306, faks 48 3845307.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorzadowa Instytucja Kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wykonanej z płyt kamiennych elewacji budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu przy Pl. Jagiellońskim 15 (nr sprawy 03/04/2012).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja wykonanej z płyt kamiennych elewacji budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu polegająca na oczyszczeniu hydrościernym w osłonie wodnej elewacji z okładzin piaskowca oraz zabezpieczeniu jej poprzez impregnację hydrofobizatorem wraz z uzupełnieniem ubytków piaskowca i wypełnieniem spoin zgodnie z dokumentacją tj. przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.20.00-0, 45.45.21.00-1, 45.45.31.00-8.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ŁAD- BUD Chrupek Edward, u. Torowa 1, 33-100 Tarnów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 515605,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 200000,00

Oferta z najniższą ceną: 200000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 200000,00

Waluta: PLN.

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie na modernizację elewacji stanowi rozszerzenie zamówienia podstawowego polegającego na termomodernizacji budynku Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu, w zakres którego wchodzi m.in. wymiana okien i nieprzeziernych części fasady wraz ze zmianą tynków na wystających elementach fasady (wykusze). W wyniku w/w prac ujętych w zamówieniu podstawowym, zmodernizowanych zostanie ponad 50% powierzchni ścian zewnętrznych budynku. W związku z powyższym modernizacja elewacji obejmie: doprowadzenie fasady do jednolitego wyglądu estetycznego (ujednolicenie kolorystyki), naprawę elewacji, w szczególności uzupełnienie ubytków okładzin kamiennych, uzupełnienie spoin, co zapewni poprawę właściwości izolacyjnych ścian, a także zabezpieczenie miękkich kamiennych okładzin (piaskowiec) przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych (wilgoć, mróz etc.). Powyższy zakres prac stanowi uzupełnienie zakresu robót przewidzianych w zamówieniu podstawowym dotyczącym termomodernizacji budynku.