Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Przetarg na nadzór inwestorski dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego

07.04.2011

Radom: Nadzór inwestorski dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 02/04/2011)
Numer ogłoszenia: 70022 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3845306, faks 048 3845307.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 02/04/2011).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. W zakres obowiązków inspektora nadzoru wchodzą: 1. sprawdzenie i akceptacja programu funkcjonalno - użytkowego, 2. udział w opracowywaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, 3. zapewnienie nadzoru poprzez wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji zadania, nadzorowanie i odbiór robót, 4.rozliczenie zadania inwestycyjnego, 5.obsługa okresu gwarancji i rękojmi. Roboty objęte usługą nadzoru będą realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj i łącznie obejmują: sporządzenie projektów, uzyskanie wymaganych przepisami prawa ekspertyz, specjalistycznych badań, a także uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Usługa nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w branżach: budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. Zakres robót budowlanych nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje: termomodernizację ścian, modernizację instalacji wentylacyjnej wraz z systemem chłodzenia, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę i modernizację instalacji elektrycznej oraz instalację baterii słonecznych. 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych atrium i wymiana okien ścian atrium Ściany posiadają opór cieplny przez co stanowi dużą powierzchnię chłodzącą. W ramach projektu planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową - styropianem (1363 m2) oraz wymiana okien o powierzchni 192 m2 (85 sztuk). 2. Wymiana ścian przeszklonych segmentu D (zaplecze teatru) i C (sala kameralna) Obecnie ściany w segmentach D i C są ścianami warstwowymi o konstrukcji stalowej z zamontowanymi oknami na aluminiowych ramach, konstrukcja zawiera również płyty azbestowe co uniemożliwia dalszą ich eksploatację. Poza tym ściany wykazują duży stopień dewastacji warstwy zewnętrznej. Termomodernizacja ścian możliwa jest jedynie poprzez ich wymianę na nowoczesne konstrukcje o podobnym charakterze, ale o dużo lepszych parametrach eksploatacyjnych. Łączna powierzchnia wymienianych ścian wynosi ok. 1770 m2. 3. Modernizacja wentylacji wraz z systemem chłodzenia System wentylacji mechanicznej w Teatrze obecnie jest nieużywany, ponieważ ma przestarzałą konstrukcję, jest energochłonny oraz nieekonomiczny w eksploatacji. Modernizacja instalacji wentylacyjnej polega na wymianie elementów z dostosowaniem układu do obecnie obowiązujących wymogów. 4. Instalacja baterii słonecznych Instalacja baterii słonecznych wraz z instalacją peryferyjną. Łączna powierzchnia kolektorów słonecznych wynosi 250 m2. 5. Wymiana instalacji C.O. System ogrzewania jaki występuje w Teatrze jest przestarzały i nieregulowany, w związku z tym planowana jest całkowita wymiana instalacji oraz przystosowanie jej do wspomagania instalacji solarnej. 6. Wymianę i modernizację instalacji elektrycznej Obecna instalacja elektryczna występująca w Teatrze jest przestarzała, nieekonomiczna oraz powoduje ogromne zużycie energii elektrycznej. Instalacja nie spełnia wymagań w zakresie bezpieczeństwa instalacji elektrycznej zawartych w arkuszach normy PN - ICE - 60364. W celu poprawy powyższej sytuacji należy zaprojektować i wykonać całkowicie nową instalację elektryczną spełniającą wymagania wszystkich norm i przepisów oraz dyrektywę europejską w zakresie oszczędności energii elektrycznej. Okres gwarancji i rękojmi odpowiada okresowi gwarancji i rękojmi na roboty objęte usługą nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które będą pełnić nadzór inwestorski i do których obowiązków będzie należało: Kontrola robót: 1.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane z dn. 07.07. 1994 r. (Dz.U.06.156.1118 z późń. zm.): reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy w zakresie sprawowania kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu z warunkami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót, dokumentacją techniczną, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową o dofinansowanie zadania. 2. Ocena harmonogramu rzeczowo finansowego wykonawcy wraz z jego aktualizacjami, przedstawianego przez wykonawcę robót pod katem realności wykonania robót i zgodnie z obowiązującymi umowami, opiniowanie ewentualnych zmian oraz kontrola jego realizacji. 3. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 4. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę lub z umową o dofinansowanie zadania. 5. Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych robót zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej w zakresie wbudowanych materiałów, urządzeń; wyposażenia i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niezgodnych z dokumentacją wykonawczą lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, nierównoważnych rozwiązaniom przyjętych w dokumentacji projektowej. Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych materiałom, urządzeniom, wyrobom określonym w dokumentacji technicznej. 6. Kontrola utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz przyległego terenu do zaplecza budowy w zakresie związanym z realizacją umowy. 7. Dokumentowanie metodą fotograficzną (cyfrową) realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót ulęgających zakryciu. 8. Ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego przed ich uruchomieniem. 9. Przeprowadzanie odbioru robót ulegających zakryciu i uczestnictwo w odbiorach częściowych (etapowych), w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania. 10. Udział w odbiorze końcowym wykonywanych robót oraz w przeprowadzeniu rozruchu obiektu, poprzez miedzy innymi sprawdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną, sprawdzanie poszczególnych systemów instalacyjnych i sprawdzenie ich wzajemnego współdziałania, a także przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia. 11. Udział w spotkaniach organizowanych według potrzeb przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów wykonawców i podwykonawców robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów oraz wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji. 12. Sprawdzanie wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 13. Współdziałanie z Zamawiającym przy sprawowaniu nadzoru nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, przy czym zasady wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu zostaną uregulowane w odrębnej umowie. 14. Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego: a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego, b) sprawdzenie kompletności przedłożonych do odbioru końcowego dokumentów dotyczących m.in.: - dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz potwierdzeniami przez wymagane przepisami osoby - protokołów odbiorów częściowych, technicznych w zakresie przeprowadzonych prób i uruchomień funkcjonowania instalacji i urządzeń - atestów, certyfikatów na wbudowane materiały, urządzenia i elementy wyposażenia - kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń - instrukcji eksploatacji i konserwacji budynku i infrastruktury umożliwiające kontrole - instalacji technicznych w zakresie ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontów - przeprowadzonych szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji instalacji i urządzeń - instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dostosowanej do stanu zrealizowanej inwestycji wraz z jej wyposażenia - dzienników budowy oraz innych dokumentów obrazujących proces realizacji inwestycji (w tym dokumentacja fotograficzna) 15. Udział w odbiorach specjalistycznych - Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, UDT, opinii kominiarskich i innych wymaganych przepisami lub wymaganych przez innych dostawców mediów, Kontrola kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji,: Kontrola kosztów dotyczy wszystkich faz realizacji inwestycji, a w szczególności: 1. Weryfikacja kosztorysów szczegółowych opracowanych przez wykonawcę robót zgodnie z umową dla robót dodatkowych i zamiennych. 2. Sprawdzanie stanu faktycznego zawansowania poszczególnych etapów robót wraz z potwierdzeniem tego faktu w stosownym protokole odbioru robót. 3. Udział w pracach komisji dotyczących ustalenia podstaw i wysokości obniżenia należności wykonawcy robót z tytułu obniżenia jakości robót. 4. Prowadzenie bieżącej ewidencji dokumentów rozliczeniowych inwestycji. 5. Rozliczenie końcowe wykonanego zadania inwestycyjnego w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego w formie sprawozdania uzgodnionego z Zamawiającym w formie papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej. 6. Inne prace inspektorów nadzoru wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz umowy Zamawiającego z wykonawcą robót. 7. Opracowanie sprawozdań miesięcznych wg wzoru przedłożonego przez Zamawiającego z wykonanego zakresu rzeczowo - finansowego zawierających informacje na temat: - problemów napotkanych w trakcie realizacji prac budowlano - montażowych w przedmiotowym miesiącu, - zadań planowanych a niezrealizowanych w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem (wg aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu), - przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w danym miesiącu poziomu realizacji prac budowlano - montażowych, - planowanych działań zmierzających do zakończenia realizacji prac budowlano - montażowych w umownym terminie oraz przedkładanie ich Zamawiającemu do ostatniego dnia każdego miesiąca. Kontrola jakości w szczególności: 1. Kontrola jakości realizowanego zadania inwestycyjnego w trakcie całego procesu budowlanego przeprowadzana pod względem zgodności z pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, umową z wykonawcą robót oraz z umową o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski dla inwestycji częściowo finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, I Konkurs programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Całość usługi nadzoru powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach programowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących zadania inwestycyjnego. 2. W trakcie przeprowadzania kontroli jakości Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 2 dni: a) dokumentację fotograficzną z opisem i lokalizacją stwierdzonych usterek, b) listę usterek prowadzoną narastająco. Usterki usunięte w sposób prawidłowy winny zostać zaznaczone jako usunięte. Pozostałe usterki należy przenosić do kolejnych list, aby zapobiec ich pominięciu w toku prowadzonych robót. Usunięcie usterki zostaje potwierdzone podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru. Inne: Kontrola dokumentacji uzupełniającej i powykonawczej: a) przedmiotem kontroli w tym zakresie będą wprowadzone zmiany w szczególności w: - projekcie wykonawczym, - opisie technicznym dla każdej branży, - obliczeniach właściwych dla każdej branży, - detalach, - kartach katalogowych i danych technicznych dobranych materiałów i urządzeni, - opisach wykończenia i wyposażenia pomieszczeń, b) kontrola dokumentacji ma na celu: - sprawdzenie kompletności, - sprawdzenie zgodności z udzielonym pozwoleniem na budowę, - sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań, - sprawdzenie wykonalności zamierzonych robót. c) po sprawdzeniu dokumentacji Wykonawca winien sporządzić raport kontrolny, oddzielnie dla każdej branży w terminie do 10 dni od otrzymania dokumentacji uzupełniającej i powykonawczej. Obowiązki inspektorów nadzoru, dla których nie jest określony termin ich wykonania ani nie wynika z umowy na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego, umów zawartych z wykonawcą robót, innych dokumentów czy aktów prawnych będących podstawą realizacji inwestycji określonej powyżej, winny być realizowane w terminach koniecznych dla prawidłowego przebiegu inwestycji. Wykonawca wskaże kierownika zespołu inspektorów. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zapewnienia na budowie codziennych pobytów kierownika inspektorów nadzoru, natomiast inspektorów nadzoru poszczególnych branż zgodnie z potrzebami Zleceniodawcy, od dnia podpisania umowy oraz zapewnienia udziału kierownika inspektorów nadzoru oraz inspektorów poszczególnych branż w naradach roboczych organizowanych przez Zleceniodawcę..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.31.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 29.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w instytucji kultury/teatrze o wartości nadzorowanych robót nie mniejszej niż 9 000 000 (słownie dziewięć milionów zł) wraz z załączeniem oświadczeń potwierdzających że usługa została wykonana należycie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności adekwatnej do przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony formularz oferty. 2) Parafowany na każdej stronie wzór umowy. 3) Dokumenty stwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę do wyrażania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. .
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku: - konieczności zastąpienia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inną osobą, - zmiany terminu realizacji robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór, - zmniejszenia zakresu nadzorowanych robót.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie