Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Przetarg na usługi poligraficzne

04.01.2012

 

Radom: Usługi poligraficzne ( nr sprawy 01/01/2012)
Numer ogłoszenia: 4340 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3845306, faks 48 3845307.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi poligraficzne ( nr sprawy 01/01/2012).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest druk następujących materiałów reklamowych:1.afisz do sztuki 6 wzorów x 1000 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 135 g zadruk jednostronny - pełny kolor;2. afisz do sztuki 7 wzorów x 400 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 135 g zadruk jednostronny - pełny kolor; 3. afisz repertuarowy 10 wzorów x 200 sztuk format 1000 x 700 mm papier offset 120 g zadruk jednostronny - 1 kolor; 4. plakat 6 wzorów x 200 sztuk format 1000 x 700 mm papier karton offsetowy 170 g; zadruk jednostronny - pełny kolor; 5. ulotka repertuarowa 10 wzorów x 6000 sztuk format 195 x 97 mm papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - pełny kolor; 6. programy do sztuk - składanki 7 wzorów x 200 sztuk format 200 x 140 mm (po złożeniu-składanka z 3 skrzydełek) papier kreda matowa 300 gr zadruk dwustronny - pełny kolor bigowanie na trzy folia matowa dwustronna; 7. wizytówki 10 wzorów x 100 sztuk format 90 x 50 mm papier kreda matowa 300 g zadruk jednostronny - dwa kolory; 8. nadruk na koperty (C4) nakład 1000 szt. format: 324 x 229 mm zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert); 9. nadruk na koperty (C5) nakład 1000 szt. format: 229 x 162 mm zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert); 10nadruk na koperty (DL) nakład 6000 szt.format: 220 x 110 mm (DL) zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert); 11. zaproszenia 1 wzór x 2000 sztuk format po złożeniu 200 x 100 mm papier kreda matowa 350 g + lakier matowy jednostronny zadruk dwustronny - cmyk + 2 kolory bigowane na pół; 12. kalendarz na biurko 1 wzór x 500 sztuk format 190 x 200 mm liczba stron 7 papier kreda matowa 350 gr zadruk jednostronny - pełny kolor szycie - spirala podstawa - biały karton (gruby - jednostronnie powlekany); zadruk jednostronny - pełny kolor (na jednej części podstawy - tył kalendarza); 13. folder 2 wzory x 500 szt. format po złożeniu 266 x 205 mm (+ grzbiet) liczba stron 64 + okładka papier środek kreda matowa 150 g papier okładka kreda matowa 350 gr zadruk dwustronny - pełny kolor okładka folia matowa jednostronna klejenie; 14. katalog do wystawy - składanka 2 wzory x 300 szt. format 212×299 - po złożeniu (A4 powiększony o 2 mm - żeby nie wystawały kartki ze środka) papier kreda matowa 350 g zadruk dwustronny - pełny kolor bigowane na pół flia matowa dwustronna. 2.Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie projektów przedstawianych przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu . 3.Druk oraz montaż będzie dokonywany na podstawie pisemnych zleceń jednostkowych. 4.Miejsce dostawy : siedziba Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15. 5.Przedmiot zamówienia ma być dostarczony przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości zamawianych środków w obrębie w/w asortymentu oraz ilości zamawianego asortymentu do kwoty wysokości umowy. 7.Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury częściowej przez zamawiającego, po realizacji zamówienia jednostkowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wykonanych (co najmniej dwóch) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, usług poligraficznych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców (załącznik nr 2 do oferty). Dokumenty potwierdzające, że prace określone w załączniku nr 2 zostały wykonane należycie (załącznik nr 3 do oferty)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5. wykonany przez siebie druk:1) afiszy lub plakatów, 2) ulotek reklamowych, 3)programów lub broszur reklamowych, 4) katalogów lub wydawnictw książkowych, 5) wizytówek - po jednym egzemplarzu - o podobnych parametrach technicznych jak określone w § 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 4 do oferty). Obliczenie wartości zamówienia na usługi polifgraficzne na rok 2012 (załącznik nr 5 do oferty ). Załącznik nr 6 do oferty - składają wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia pełnomocnictwo o treści zgodnej ze wzorem załączonym SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

* 1 - Cena - 70
* 2 - poziom edytorski załączonych do oferty wydruków - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat pok. 224, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat pok. 224, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie