Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

Przetarg na usługi poligraficzne

25.03.2014


Radom: Usługi poligraficzne (nr sprawy 01/03/2014)
Numer ogłoszenia: 101398 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu , plac Jagielloński 15, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3845306, faks 48 3845307.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi poligraficzne ( nr sprawy 01/03/2014).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest druk następujących materiałów reklamowych: 1. Afisz do sztuki 4 wzory x 1000 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 135 g zadruk jednostronny - pełny kolor. 2. Afisz do sztuki 7 wzorów x 400 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 135 g zadruk jednostronny - pełny kolor. 3. Afisz repertuarowy 10 wzorów x 200 sztuk format 1000 x 700 mm papier kreda matowa 135 g zadruk jednostronny - pełny kolor. 4. Ulotka repertuarowa 12 wzorów x 6000 sztuk format 195 x 97 mm papier kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - pełny kolor. 5.Książeczka repertuarowa 1 wzór x 9000 sztuk format po złożeniu 200 x 140 mm (pion) + grzbiet liczba stron 32 + okładka papier środek kreda matowa 115 g papier okładka kreda matowa 170 g zadruk dwustronny - pełny kolor. 6. Programy do sztuk - składanki 7 wzorów x 200 sztuk format po złożeniu 200 x 140 mm (składanka z 3 skrzydełek) papier kreda matowa 300 gr zadruk dwustronny - pełny kolor bigowanie na trzy folia matowa dwustronna. 7. Wizytówki 10 wzorów x 100 sztuk format 90 x 50 mm papier kreda matowa 300 g zadruk jednostronny - dwa kolory. 8. Nadruk na koperty (C4) nakład 1000 szt. format: 324 x 229 mm zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert). 9.Nadruk na koperty (C5) nakład 1500 szt. format: 229 x 162 mm zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert). 10. nadruk na koperty (DL) nakład 6000 szt. format: 220 x 110 mm (DL) zadruk jednostronny - 1 kolor (Zamawiający nie dostarcza kopert). 11. Zaproszenia 1 wzór x 2000 sztuk format po złożeniu 200 x 100 mm papier kreda matowa 350 g + lakier matowy jednostronny zadruk dwustronny - 4+2 bigowane na pół. 12. Kalendarz książkowy 1 wzór x 500 sztuk format 210 x 147 mm (A5) liczba stron 220 + okładka środek: zadruk dwustronny - pełny kolor, okładka: zadruk dwustronny - cmyk + 1 kolor, papier: środek - kreda matowa 100 g, oprawa: okładka kreda matowa 350g + folia dwustronna, okładka folia typu Priplak 2 mm + nadruk 1 kolor, szycie - spirala (czarna). 13. Katalog do wystawy - składanka 2 wzory x 200 szt. format po złożeniu 212×299 mm papier kreda matowa 350 g zadruk dwustronny - pełny kolor bigowane na pół folia matowa dwustronna. 14. Katalog nakład 500 szt. format po złożeniu 266 x 205 mm (+ grzbiet) liczba stron 64 + okładka papier środek kreda matowa 150 g papier okładka kreda matowa 350 gr zadruk dwustronny - pełny kolor okładka folia matowa jednostronna klejenie. 15. Katalog-program nakład 500 szt. format po złożeniu 266 x 205 mm (+ grzbiet) liczba stron 56 + okładka papier środek kreda matowa 150 g papier okładka kreda matowa 350 gr zadruk dwustronny - pełny kolor okładka folia matowa jednostronna klejenie. 2.Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie projektów przedstawianych przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. 3.Druk będzie dokonywany na podstawie pisemnych zleceń jednostkowych. 4.Miejsce dostawy : siedziba Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15. 5.Przedmiot zamówienia ma być dostarczony przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości zamawianych środków w obrębie w/w asortymentu oraz ilości zamawianego asortymentu do kwoty wysokości umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wykonanych usług głównych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), w tym usługi poligraficzne (co najmniej 2) odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonany przez siebie druk: 1) afiszy lub plakatów, 2) ulotek reklamowych, 3) programów lub broszur reklamowych, 4) katalogów lub wydawnictw książkowych, 5) wizytówek, po jednym egzemplarzu - o podobnych parametrach technicznych jak określone w § 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70
2 - Poziom edytorski załączonych do oferty druków - 30

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.radom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat pok.224,II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 26-600 Radom, Pl. Jagielloński 15, sekretariat pok.224,II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie